اس ام اس ضد دختر و پسر آذر ماه

اس ام اس ضد دختر و پسر آذر ماه

اس ام اس ضد دختر و پسر

ﺯﻧﻬﺎ ﺩﻭ ﻭﻗﺖ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ :
.۱ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﻥ !
.۲ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻥ ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪﻥ!!

اس ام اس ضد دختر و پسر

ﻣﺮﺩ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﻧﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩ ﮐﺎﺭﺵ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﺖ!

اس ام اس ضد دختر

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﺧﺪﺍﯾﺎ : ﻣﻦ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﻡ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻡ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﮐﻦ !!!

اقاجون کپی میکنی ؟

حداقل بخاطر اینکه بدهکار وجدانت نشی و زحمات ما رو هدر ندی

مارو بانام (اس ام اس عاشقانه) تو سایت یا وبلاگت لینک کن

اس ام اس ضد پسر

ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻃﻼﻕ ﻣﯽ ﺩﻥ !
ﻭﻟﯽ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﮐﻤﺒﻮﺩ
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ !

دختر و پسر

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎﺕ ﺯﻧﺎﻥ :
۱ – ﺁﺭﻩ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻪ !
۲ – ﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺁﺭﻩ !
۳ – ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺸﯿﻦ
ﻓﻘﻂ ﮔﻮﺵ ﮐﻦ !
۴ – ﻫﺮ ﮐﺎﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﮑﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮑﻦ
ﻭﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﺩﻫﻨﺖ ﺳﺮﻭﯾﺴﻪ !
۵ – ﭼﻘﺪ ﻣﻨﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ؟ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻪ ﮔﻨﺪﯼ
ﺯﺩﻡ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻡ ﺑﮕﻢ !
۶ – ﺩﻭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺣﺎﺿﺮﻡ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﻭ ﺳﺎﻋﺖ
ﻋﻼﻓﯽ !!

اس ضد دختر و پسر

ﻣﺮﺩ ﺍﻭﻟﯽ : ﺍﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﻬﺎ ! ﺯﻧﻢ
ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺍﺭﺍﺋﯿﻤﻮ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺭﻓﺖ !
ﺩﻭﻣﯽ : ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ! ﺯﻥ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻡ
ﺩﺍﺭﺍﺋﯽ ﻣﻮ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻧﺮﻓﺖ !

اس ام اس

ﺳﻼﻡ ﮔﻠﻢ ﺍﮔﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺪﯼ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﺎﻧﺖ
ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻪ ﻓﺮﺩﺍ ﺳﺎﻋﺖ ۹ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﺍﻣﺮ
ﺧﯿﺮﻩ .
.
.
.
ﻃﺮﺡ ﺷﺎﺩ ﺳﺎﺯﯼ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺗﺮﺷﯿﺪﻩ ﯼ ﺩﻡ
ﺑﺨﺖ !

اس ام اس عاشقانه

ﺩﺧﺘﺮ : ﻣﻮﺟﻮﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻌﺠﺐ
ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻭﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ !! ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ
ﺍﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺑﻤﯿﺮﯼ ﺍﻟﻬﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯽ !! ﻭﻗﺘﯽ
ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﺁﻩ ﻣﯿﮑﺸﺪ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺘﺮﺳﺪ
ﺟﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﻎ ﺑﻨﻔﺶ ﻣﯿﮑﺸﺪ . ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺪﺵ ﻣﯽ
ﺁﯾﺪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻭﯾﺸﺸﺸﺶ . ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺷﺶ
ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻭﻭﯾﯿﯿﯿﯽ . ﻫﻤﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺫﮐﻮﺭ
ﮔﯿﺘﯽ ﺩﺭ ﻋﺸﻖ ﺍﻭ ﻭﺍﻟﻪ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻧﻨﺪ . ﺗﺎﺭﯾﺦ
ﺗﻮﻟﺪ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮐﻔﺶ ﺑﺎ ﺟﻨﺎﻕ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻪ ﯼ
ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﻪ ﯼ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﯼ ﭘﻮﺭﯾﺎ ﭘﻮﺭ
ﺳﺮﺥ ﺭﺍ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ . ﺍﺯ ﺳﻮﺳﮏ ﺍﺻﻮﻻ ﻧﻤﯿﺘﺮﺳﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﺪﺷﺶ ﻣﯿﺸﻮﺩ

اس ام اس حال گیری

ﺍﯼ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻼﮎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ
ﻃﺮﻑ ﺍﺳﺖ، ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﻭ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺁﻥ
ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ !

اس ام اس ضد دختر و پسر جدید ۹۲

ﺁﻫﺎﯼ ﺁﻗﺎﯾﻮﻥ:ﺍﮔﺮ ﺳﯿﺒﯿﻞ ﻧﻤﯽﺫﺍﺭﯾﺪ. ﺣﺪﺍﻗﻞ
ﺍﺑﺮﻭ ﺑﺮ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ!
ﺁﻫﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﻣﺎ: ﺍﮔﺮ ﺍﺑﺮﻭ ﺑﺮ ﻧﻤﯿﺪﺍﺭﯾﺪ. ﺣﺪﺍﻗﻞ
ﺳﯿﺒﯿﻞ ﻧﺬﺍﺭﯾﺪ!

ارسال نظر

93 پاسخ به “اس ام اس ضد دختر و پسر آذر ماه”

 1. هامان گفت:

  کپی میکنم ولی نه وبلاگ دارم نه وب سایت
  راستی عذاب وجدان هم ندارم

 2. سلام واقعا خسته نباشید سایتتون خیلی خوب بود فوق العاده بود مطالبش مرسی ازتون

 3. سحر گفت:

  عالی بود

 4. mostafa گفت:

  عاااااااااااااااااااااااالی
  جفتش هم برای دخترا هم پسرا

 5. مریم گفت:

  اینا همش ضد دختر بود پسراش کووووووووووووووووو

 6. ارش گفت:

  عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااالی بببببببووووووووووووووود مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممنون

 7. مسعود گفت:

  دمت گرم باحال بود

 8. سـ تآره گفت:

  ممنون از مطالبتون!!!
  ب وبلاگ منم دوست داشتید سربزنید
  و اگه موافق ب تبادل لینک هستین
  خبر بدین:D

 9. کیمیا گفت:

  سلام خیلی خوب بود لطفا به وبلاگ منم سر بزنید.ممنون میشم

 10. پریسا گفت:

  با حال بود

 11. سارا گفت:

  خیلی باهال بود

 12. سپاسگزارم از مطلب مفیدتون.

 13. سئو سایت گفت:

  با سلام
  تشکر از مطلبتون

 14. با سلام. خسته نباشید عرض می کنم و کمال تشکر را از شما دارم

 15. ممنون از سایت عالیتون موفق باشید

 16. پرشین نایس گفت:

  سلام واقعا عالی بود ممنون!!

 17. عالی بود ، ممنون از سایت خوبتون

 18. ممنونم سایتتون خیلی خوبه. مرسی.

 19. ممنونم سایتتون حرف نداره

 20. خیلی اس ام اس های خوبی بود.ممنون ازوب سایتتون

 21. موفق باشین سایت خوبی دارین مرسی

 22. مرسی از سایت خوبتون

 23. عالی بود مرسی از سایت خوبتون

 24. با سلام و سپاس بسیار عالی بود مرسی

 25. با سلام بسیار زیبا بودند ممنون

 26. با سلام
  ممنون از سایت خوبتون.

 27. تصفیه آب گفت:

  عااالی بودن . مررسی از سایت خوبتون

 28. طاها گفت:

  با سلام و سپاس مطلب بسیار عالی و مفید بود ممنون

 29. شهاب گفت:

  عالی بود .
  مرسی .

 30. نصر گفت:

  با سلام و سپاس بسیار عالی بود ممنون

 31. مریم جوووون گفت:

  خخخخخخ
  ههههههههههه
  هررررررررررر
  ایووول
  بسی خندیدیم.هه هه

 32. باربری گفت:

  با سپاس و قدردانی فراوان مطلب مفید و ارزنده ای بود موفق و پیروز باشید

 33. پنل اس ام اس گفت:

  سایتتون خیلی خوبه، ممنون

 34. مهدی گفت:

  مطلب مفیدی بود.سپاس.

 35. ممنون بابت مطالب مفید سایت.

 36. ممنون از اس ام اسای عالیتون
  خیلی استفاده می کنم

 37. سئو گفت:

  جالب بود، ممنون بابت به اشتراک گذاری

 38. واقعا عالی بووود.ممنون از مطلب قشنگتون :good: :good:
  موفق باشید

 39. عمل بینی گفت:

  مرسی عالی بود

 40. خرید کیف گفت:

  جذاب و عالی

 41. ربات تلگرام گفت:

  عالی بووود.ممنون از مطلب قشنگتون

 42. شرکت خدمات نظافتی گفت:

  عالی هست وب سایت تون ، به همین شکل ادامه بدید

 43. طراحی لوگو گفت:

  gooooood
  عالیییییییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *