اس ام اس عاشقانه نفس شهریور ۹۴

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس های عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه نفس شهریور ۹۴

مامال نداریم که هی فخرفروشیم ، اموال نداریم که برفقربپوشیم ، داریم گرانمایه ترین ثروت عالم ، یک دوست که آنرا به جهانی نفروشیم!

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

پروردگارا دوستی دارم که روزگارفرصت دیدارش را ارزانیم نمیدارد ، اما خدایا تو شاهد باش که قلبم به یاد او می تپد.

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

همه ی بغض من
تقدیم غرورت باد!
غروری که
لذت دریا را به چشمانت حرام کرد . . .

ادامه مطلب ...

سری بیست و سوم اس ام اس عاشقانه شهریور ۹۴

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس های عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

ﻋﺮﺑﯿﻢ ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺖ ﻭﻟﯽ )ﺍﻧﺖ ﻓﯽ ﻗﻠﺒﯽ.( ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﻭﻟﯽ

(ILOVEU) ﻓﺎﺭﺳﻴﻢ ﻟﻬﺠﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﻭﻟﻲ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ. ﻭﻟﻲ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻧﯿﻢ ﻗﻴﺎﻣﺘﻪ )ﮔﺞ ﻟﻮﭼﺘﻢ(

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ﺩﺭﮐﻠﺒﻪ ﯼ ﺭﻭﺷﻨﻢ ﺷﺒﯽ ﺭﺍ ﺳﺮﮐﻦ ، ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺍﺕ ﻣﺮﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ، ﺻﺪ ﺑﺎﺭ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺑﺎﺯ، ﺑﯽ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﻩ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ﺍﯼ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ! ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺎﺵ! ﺍﻣﺎ
ﮐﺎﺵ…
ﻧﻪ؛ ﺟﺰ ﺍﻳﻨﻢ ﺁﺭﺯﻭﻳﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﯽ
ﺑﺎﺵ! ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺵ..!

ادامه مطلب ...

اس ام اس عاشقانه سرما شهریور ۹۴

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس های عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه سرما شهریور ۹۴

ﺳﺮ ﺑﻪ ﻫﻮﺍ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﺣﺎﻝ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺳﺖ ﺩﯾﺪﻥ ﻫﻤﺎﻥ
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮ ﺩﻗﺎﯾﻘﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﮕﺎﻩ
ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ﺗﺒﺴﻢ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺍﺕ
ﮔﺮﺍﻥ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺍﺳﺖ

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ﮔﻔﺘﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮﯼ ﻭ ﻣﻦ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﻝ
ﻫﺎﺳﺖ ﻧﻤﺎﺯ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﻢ

ادامه مطلب ...

سری بیست و دوم اس ام اس عاشقانه شهریور ۹۴

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس های عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻢ ﻣﮑﻦ ﺍﯼ ﯾﺎﺭ ﺟﺎﻧﯽ ، ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺗﻮ ﺩﺍﺩﻡ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ، ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺖ ﭘﯿﺮ ﻧﻤﻮﺩﻡ ، ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﺟﻮﺍﻧﯽ

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ﺭﻭﺯﺍﯼ ﺑﺎﺭﻭﻧﯽ ﻗﻄﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺭﻭ ﺑﺸﻤﺎﺭ
ﺍﮔﻪ ﺑﻨﺪ ﺍﻭﻣﺪ ﺭﻭﯼ ﺭﻓﺎﻗﺖ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﻦ ، ﻧﻪ
ﮐﻢ ﻣﯿﺎﺩ ﻭ ﻧﻪ ﺑﻨﺪ ﻣﯿﺎﺩ . . .

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ﺑﻪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﻨﺰﻟﮕﻪ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻣﻨﯽ / ﺑﻪ
ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﻨﯽ
ﮔﺮﭼﻪ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻧﺸﺪ ﻫﻤﺪﻡ ﻭ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﻦ / ﺑﻪ
ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﻣﻨﯽ . . .

ادامه مطلب ...

اس ام اس عاشقانه جاودانه شهریور ۹۴

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس های عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

گفتی دوستم داری به اندازه قطرات بارانی که بر روی صورتت میریزد
و من هم دوستت دارم بدون توجه به چتری که روی سرت گرفتی…

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

یک لحظه دلم خواست صدایت بکنم!! یادى ز وجود با صفایت بکنم!!

آشوب دلم به من چنین فرمان داد: در سجده بیفتم و دعایت بکنم…

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

فاصله عشق های معمولی روازبین می بره ولی عشق های بزرگ وجاودانی رو شدت میبخشه

مانندبادکه شمع راخاموش ولی آتش رو شعله ورمیکنه…

ادامه مطلب ...

سری بیست و یکم اس ام اس عاشقانه شهریور ۹۴

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس های عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

پلیس راه چشم تو آخر دیوونم میکنه ، هر روز تو جاده نگات میگیره جریمه ام میکنه .

بهش بگو ولم کنه بذار بیام به شهر تو بخدا رعایت میکنم مقررات شهرتو

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

سلامتیه اونایی که انقد خستن که نمیتونن خیانت کنن….
و انقد تنهان که نمی تونن دوباره عاشق شن

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

به سلامتی کسی که بهش زنگ میزنی…
خوابه ولی واسه این که دلت رو نشکنه میگه :
خوب شد زنگ زدی ، باید بیدار میشدم ..!!

ادامه مطلب ...