سری هفتادم اس ام اس عاشقانه تیر

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس های عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

سری هفتادم اس ام اس عاشقانه تیر

باز در کلبه ی عشق عکس تو مرا ابری کرد،عکس تو خنده به لب داشت ولی اشک چشم مرا جاری کرد.

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

سلامت بگویم که درخاطری /اگرازچشم دوری به دل حاضری.

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

نازنین ترزتوکس نیست که یادش بکنم/سرودل عاشق یک نازنگاهش بکنم/تازمین هست وزمان هست بگویم ای جان/توعزیزی وعزیزان بفدایت بکنم.

ادامه مطلب ...

سری شصت و نهم اس ام اس عاشقانه تیر

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس های عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

سری شصت و نهم اس ام اس عاشقانه تیر

ﺩﺭ ﮐﺎﺥ ﻣﺠﻠﻞ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻣﺠﻮ / ﮐﻪ
ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﮐﻠﺒﻪ ﺩﺭﻭﯾﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ﻭﺣﺸﺖ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﻧﻪ ، ﺗﺮﺳﻢ ﺍﺯ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎﺳﺖ
ﻭﺣﺸﺖ ﺍﺯ ﻏﺼﻪ ﮐﻪ ﻧﻪ ، ﺗﺮﺳﻢ ﺍﺯ
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻫﺎﺳﺖ
ﺗﺮﺱ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﻧﺪﺍﺭﻡ ، ﺻﺤﺒﺖ ﺍﺯ
ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﺳﺖ
ﺻﺤﺒﺖ ﺍﺯ ﮐﺸﺘﻦ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻋﺎﻃﻔﻪ
ﻫﺎﺳﺖ
ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎﺭﯼ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻫﯿﭻ ، ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ
ﻣﺎﺳﺖ
ﮔﻠﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ، ﻣﻘﺼﺮ ﺩﻝ
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﯼ ﻣﺎﺳﺖ
….

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻩ
ﺑﺮﺳﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ . . .

ادامه مطلب ...

سری شصت و هشتم اس ام اس عاشقانه تیر

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس های عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

سری شصت و هشتم اس ام اس عاشقانه تیر

ﮐﺎﺵ ﺗﮑﻪ ﺍﺑﺮﯼ ﻣﯿﺸﺪ ﺩﻟﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺍﻥ
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺭﯾﺪ، ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯿﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﺗﻮ ﺑﺎﺩ

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ﺍﯼ ﻣﺎﻩ ﮐﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﺗﻮﺳﺖ / ﺑﻪ
ﮔﻠﻢ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﯾﺎﺭ ﺩﻟﺪﻟﺮﺕ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﯼ
ﺗﻮﺳﺖ

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻧﺸﺎﻥ ﺭﺍ
ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ
ﻣﯿﮑﻨﺪ :ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﺵ …

ادامه مطلب ...

سری شصت و هفتم اس ام اس عاشقانه تیر

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس های عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

سری شصت و هفتم اس ام اس عاشقانه تیر

ﺍﻧﺴﺎﻥ ، ﺣﺮﻓﯿﺴﺖ
ﺯﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ، ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ …
ﮔﺎﻫﯽ
ﻧﺎﻟﻪ ﺍﯾﺴﺖ
ﺗﻨﻬﺎ
ﺧﺎﮎ ﺧﻮﺏ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪﺵ .…

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ، ﭼﺘﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻓﺪﺍﮐﺎﺭﯼ
ﺍﺳﺖ !
ﭘﺲ ﭼﺘﺮﯼ ﺑﺎﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ
ﺩﺍﺭﯼ ، ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﺍﺵ . . .

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ﮔﻔﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻗﻄﺮﺍﺕ
ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺻﻮﺭﺗﺖ ﻣﯿﺮﯾﺰﺩ
ﻭ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﭼﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺳﺮﺕ ﮔﺮﻓﺘﯽ…

ادامه مطلب ...

سری شصت و ششم اس ام اس عاشقانه تیر

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس های عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

سری شصت و ششم اس ام اس عاشقانه تیر

ﺍﺯ ﯾﻪ ﻧﯽ ﻧﯽ ﻣﯿﭙﺮﺳﻦ ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ
ﭼﯽ؟ ﻣﯿﮕﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺰﺍﻟﯽ ﺍﻭﻧﻢ ﺍﺯ
ﭘﻔﮑﺖ ﺑﺨﻮﻟﻪ ﻭﻟﯽ ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﺗﺎ ﺩﻭﻧﻪ!

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ﻫﻤﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻓﻘﻂ ۳ﺭﻭﺯﻩ : ﺍﻭﻣﺪﻥ –
ﺑﻮﺩﻥ – ﺭﻓﺘﻦ . ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﻧﺨﻮﺍﺳﺘﻢ
ﺑﻴﺎﻡ ﻭﻟﻲ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻢ
ﺍﻭﻧﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺗﻮ ﻭﻗﺘﻲ ﻫﻢ
ﮐﻪ ﺩﻳﮕﻪ ﻧﺒﺎﺷﻲ ﻣﻨﻢ ﻣﻴﺮﻡ

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ﻋﺎﺷﻖ ﻫﺮﮐﺲ ﺷﺪﻡ ﺍﻭ ﺷﺪ ﻧﺼﯿﺐ
ﺩﯾﮕﺮﯼ *ﺩﻝ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﺩﺍﺩﻡ ﺍﻭ ﻫﻢ
ﺯﺩ ﺑﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﺧﻨﺠﺮﯼ* ﻣﻦ ﺳﺨﺎﻭﺕ
ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻡ ﺩﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ
*ﺷﺮﻡ ﺩﺍﺭﻡ ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ
ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ ﺍﻡ

ادامه مطلب ...

سری شصت و پنجم اس ام اس عاشقانه تیر

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس های عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

سری شصت و پنجم اس ام اس عاشقانه تیر

در نبودت شعر گل ماتم شود / قامت یاس و اقاقی خم شود
روح من هر دم تو را خواند ولی / در حضورت آتش جان کم شود

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ایــــــن اشکــــــــ هــــا از قلبیستــــــــ که شبیــــــه دخترکـــــــــے لجبـــــــاز
فقطـــ تــــو را مے خواهـــد و از بـــــازے با خاطراتـــــــــــ خستهـــ شـــــــده . . .

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

حواسم را هر کجا که پرت می کنم ، باز کنار تو می افتد !

به که گویم که تو منزلگه چشمان منی / به که گویم که تو گرمای دستان منی

گرچه پاییز نشد همدم و همسایه من / یه که گویم که تو باران زمستان منی . . .

مثل باران چشمهایت دیدنی است ٬ شهر خاموش نگاهت دیدنی است

زندگانی معنی لبخند توست ٬ خنده هایت بی نهایت دیدنی است . . .

مهربانی را قسمت کنیم ٬ من یقین دارم به ما هم میرسد

آدمی گر ایستد بر بام عشق ٬ دستهایش تا خدا هم میرسد . . .

نم نم عشقت را با دریای محبت دیگران عوض نمیکنم حتی اگه در طوفان غمت بمیرم !

ادامه مطلب ...