اس ام اس عاشقانه آرام

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

میترسم کسی بوی تنت را بگیرد ، دلت را بشنود و تو خو بگیری به ماندنش ،
چه احساس خط خطی و مبهم ایست این عاشقانه های حسود من

اس ام اس عاشقانه ۹۲

فارغ از هرگونه آز و ناز میخواهم تو را
گر نباشم در جهان هم باز میخواهم تو را

اس ام اس عاشقان

جناق میشکستیم و میگفتیم یادم تو را فراموش ،
امروز تمام استخوانهایم شکسته و هنوز فراموشت نکردم

ادامه مطلب ...