شعر زیبا رویا از فروغ فرخزاد

شعر زیبا رویا از فروغ فرخزاد

شعر زیبا

شعر زیبا خاطرات از فروغ فرخزاد

باز من ماندم و خلوتی سرد
خاطراتی ز بگذشته ای دور
یاد عشقی که با حسرت و درد
رفت و خاموش شد در دل گور
روی ویرانه های امیدم

ادامه مطلب ...

شعر غمگین خوابی و خماریی از شهریار

شعر غمگین خوابی و خماریی از شهریار

شعر غمگین

شعر غمگین خوابی و خماریی از شهریار

دوش در خواب من آن لاله عذار آمده بود
شاهد عشق و شبابم به کنار آمده بود
در کهن گلشن طوفانزده خاطر من
چمن پرسمن تازه بهار آمده بود
سوسنستان که هم آهنگ صبا می رقصید

ادامه مطلب ...