اس ام اس عاشقونه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

می دونی بازی روزگار چیه؟؟ این که تو چشم بذاری من قایم شم . بعد تو یکی دیگه رو پیدا کنی!!!

اس عاشقانه 

دیشب تو فکرت بودم که یه قطره اشک از چشمام جاری شد…….. از اشک پرسیدم چرا اومدی؟؟ گفت آخه تو چشمات کسی هست که دیگه اونجا جای من نیست

اس ام اس عاشقان

هر کسی هم نفسم شد دست آخرقفسم شد. من ساده به خیالم که همه کار و کسم شد. اون که عاشقانه خندید خنده های من و دزدید زیر چشمه مهربونی خواب یک توطئه میدید

ادامه مطلب ...