شعر غمگین خوابی و خماریی از شهریار

شعر غمگین خوابی و خماریی از شهریار

شعر غمگین

شعر غمگین خوابی و خماریی از شهریار

دوش در خواب من آن لاله عذار آمده بود
شاهد عشق و شبابم به کنار آمده بود
در کهن گلشن طوفانزده خاطر من
چمن پرسمن تازه بهار آمده بود
سوسنستان که هم آهنگ صبا می رقصید

ادامه مطلب ...