اس ام اس عاشقانه ناب ۹۳

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اگر تو روی نیمکتی این سوی شهر تنها نشسته ای و همه آنچه داری کسی است …
شاید آنسوی شهر روی نیمکتی دیگر کسی نشسته است که همه آنچه ندارد تویی …
نیمکت های این شهر را چه بد چیده اند …

اس ام اس عاشقانه ناب ۹۳

برایت می نوشتم لحظه هایم را ، صدایم را ، سکوتم را
اگر میشد برای دیدنت دل دل نمی کردم
اگر میشد افسار دلم را ول نمی کردم
تو هم حرفی بزن هرچند تکراری ؛ بگو آیا هنوزم مثل سابق دوستم داری ؟؟؟

اس ام اس عاشقانه ناب ۹۳

اگر کارگردان بودم ؛ صدای نفس هایت موسیقی متن تمام فیلم هایم بود …

ادامه مطلب ...