اس ام اس عاشق جدید

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

می خواهم غزلی را برای پرواز بهانه کنم
و پرواز را برای رسیدن به تو
و تو را بهانه ی زندگی

اس ام اس عاشقان

دیــوانـــه ام مــی کــنــد
فــکــر ایــنــکـــه
زنــده زنــده نــیــمــی از مــن را از مــن جـدا کـنـنـد
لـطـفــا …
تــا زنـده ام بـــــــــــــمان

س م س عاشقانه

چه “شوری” میزند دلم وقتی …
در چشم دیگران
اینقدر “شیرین” میشوی !

ادامه مطلب ...