اس ام اس عاشقانه سری چهاردهم

اس ام اس عاشقانه سری چهاردهم

اس ام اس عاشقانه سری چهاردهم

عشقت به دلم اگر بتابد چه کنم ؟ / مهرت به سرای من بخوابد چه کنم ؟

یکدم به سوال من جوابی بده دوست / روزی که دلم تو را بخواهد چه کنم . . . ؟

اس ام اس عاشقانه سری چهاردهم

بیشتر از دیروز ، کمتر از فردا ، بیشتر از خودم ، کمتر از خدا ، بیشتر از خورشید و عمیقتر از دریا به یادتم و دوستت دارم

اس ام اس عاشقانه سری چهاردهم

توی این دنیای دیوونه یه دیوونه دیوونه وار دیوونته دیوونه

اس ام اس عاشقانه سری چهاردهم

بگو یارم کجاست تا خاک پایش را سرمه ی چشمانم کنم

ادامه مطلب ...