اس ام اس ضد دختر و پسر خنده دار بهمن ۹۴

اس ام اس ضد دختر و پسر خنده دار بهمن ۹۴

اس ام اس ضد دختر و پسر

اس ام اس ضد دختر و پسر خنده دار بهمن ۹۴

  Sms ZedDoghtar Pesar Funny Bhahman 94

ﺯﻧﻪ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻣﻴﮕﻪ ﻭﻱ ﻭﻱ
ﻭﻱ ﻣﺮﺩﻱ ﻣﻴﮕﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻴﻜﻨﻲ؟ ﺯﻧﻪ
ﻣﻴﮕﻪ ﻛﻲ ﻛﻲ ﻛﻲ؟ ﻣﺮﺩﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
ﭼﻬﻠﻢ، ﺯﻧﻪ ﻫﻲ ﻫﻲ ﻫﻲ

اس ام اس ضد دختر و پسر خنده دار بهمن ۹۴

  Sms ZedDoghtar Pesar Funny Bhahman 94

ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺯﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ
ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺑﮕﻪ: ﻣﻦ ﭘﻨﺞ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻣﯿﺮﻡ
ﺧﻮﻧﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ یک ﺑﺎﺭ
ﻏﺬﺍ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺑﺰﻥ . . .

اس ام اس ضد دختر و پسر خنده دار بهمن ۹۴

  Sms ZedDoghtar Pesar Funny Bhahman 94

ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﯾﺪ ؟
ﺩﺧﺘﺮﺁﻥ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﻣﺤﺘﺮﻡ: ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ
ﺗﺮﯾﺒﻮﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻢ ۹۰٪
ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮏﯾ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ
ﻣﺮﻃﻮﺏ ﭘﺎﮎ ﮐﻨﻢ!

ادامه مطلب ...

اس ام اس ضد دختر و پسر برفی

اس ام اس ضد دختر و پسر

اس ام اس ضد دختر و پسر 

اگر دیدی مردی در ماشینش را برای خانمش باز کرد مطمئن باشید
یا ماشین نو است یا خانوم.

اس ام اس ضد دختر و پسر ۹۲

ﺯﯾﺒﺎﺋﯽ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺁﺭﺍﯾﺸﺘﺎﻥ ﺗﺒﺮﯾﮏ
ﻣﯿﮕﻮﺋﯿﻢ !!

اسمس ضد دختر و پسر

ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮﻱ ﺑﺮﺍﺛﺮ ﻛﺎﺯﻛﺮﻓﺘﻜﻲ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ… ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﮔﺮﺍﻣﻲ ﺗﺎ ﺑﻮﺱ ﻫﺴﺖ ﮔﺎﺯ ﭼﺮﺍ

ادامه مطلب ...

اس ام اس ضد دختر و پسر زمستان ۹۲

اس ام اس ضد دختر و پسر آذر ماه

اس ام اس ضد دختر و پسر

ﻣﺮﺩ ﺑﺎﯾﺪ:
ﺧﺸﻦ ﺑﺎﺷﻪ
ﺧﻔﻦ ﺑﺎﺷﻪ،
ﺳﺒﯿﻞ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ،
ﺍﺧﻼﻗﺶ ﻣﺜﻞ ﺳﮓ ﺑﺎﺷﻪ،
ﺗﻒ ﮐﻨﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮏﯾ ﺑﺸﻘﺎﺏ،
ﺯﯾﺮ ﺑﻐﻠﺶ ﺑﻮﯼ ﮔﻨﺪ ﺑﺪﻩ،
ﺩﺳﺖ ﺑﺰﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ،
ﺑﻮﯼ ﺟﻮﺭﺍﺑﺶ ﻓﯿﻞ ﻭ ﺍﺯ ﭘﺎ ﺑﻨﺪﺍﺯﻩ،
ﺻﺪﺍﯼ ﺁﺭﻭﻗﺶ ﺗﺎ ۱۰ ﺗﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﺍﻧﻮﺭ ﺗﺮ ﺑﺮﻩ
ﻭ……ﺣﺎﻻ ﻣﺮﺩﯼ ﯾﺎ ﻧﻪ؟

اس ام اس ضد دختر

ﯾﻪ ﭻﯿﭘ ﺭﻭ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺳﻔﺖ ﮐﻨﯽ ، ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎﺯ
ﮐﺮﺩﻥ ، ﻫﻤﻮﻧﻘﺪﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺯﻭﺭ ﺑﺰﻧﯽ ..
ﺣﺎﻻ ﻫﯽ ﻣﻨﻮ ﺑﭙﯿﭽﻮﻥ .. ﺑﻪ ﻣﻮﻗﺶ ﺑﺮﺍﺕ
ﺩﺍﺭﻡ

اس ام اس ضد پسر

ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩﻡ ؛ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺗﻮ
ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﭘﯿﺪﺍ ﺑﺸﻪ ﮐﻪ ﺟﻮﯾﺪﻧﺶ ، ﺍﺯ ﺟﻮﯾﺪﻥ
ﺁﺩﺍﻣﺲ ﺧﺮﺳﯽ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﯿﻒ
ﺑﺪﻩ . . . . . …
ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﺮﺧﺮﻩ ﯼ ﺗﻮ ﻧﻈﺮﻡ ﺭﻭ ﺟﻠﺐ ﮐﺮﺩ .

ادامه مطلب ...

اس ام اس ضد دختر و پسر آذر ماه

اس ام اس ضد دختر و پسر آذر ماه

اس ام اس ضد دختر و پسر

ﺯﻧﻬﺎ ﺩﻭ ﻭﻗﺖ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ :
.۱ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﻥ !
.۲ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻥ ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪﻥ!!

اس ام اس ضد دختر و پسر

ﻣﺮﺩ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﻧﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩ ﮐﺎﺭﺵ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﺖ!

اس ام اس ضد دختر

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﺧﺪﺍﯾﺎ : ﻣﻦ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﻡ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻡ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﮐﻦ !!!

ادامه مطلب ...

پیامک باحال ضد دختر و پسر

zed-dokhtar-va-pesar

اس ام اس ضد دختر و پسر

ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺒﻮﻟﺶ ﺩﺍﺭﻥ ﻣﯿﮕﻪ: ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺯﻧﺎﻥ ﻫﺮﮔﺰ ﺭﺍﺯ ﻣﮕﻮﯼ ، ﭼﻮ ﮔﻮﯾﯽ ، ﺳﺨﻦ ﺑﺎﺯﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﻮﯼ ! . .

اس ام اس ضد دختر و پسر

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺍﺭﻧﺪ ، ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺧﻮﻧﻪ ، ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻪ!! .

اس ام اس ضد دختر و پسر

ﺭﯾﺸﻪ ﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺰﺍﻋﻬﺎ ﺳﻪ ﭼﯿﺰﻧﺪ : ﺯﺭ ، ﺯﻥ ، ﺯﻣﯿﻦ !!!

ادامه مطلب ...

اس ام اس ضد دختر و پسر sms tike dar rooz

 اس ام اس ضد دختر و پسر

اس ام اس ضد دختر و پسر

هر دختری دو پسر را دوست دارد !

یکی ساخته تخیلات اوست ! و دیگری هنوز به دنیا نیامده !!!

 اس ام اس ضد دختر و پسر

زن به مرد :

عزیزم تو از چیه من بیشتر خوشت میآد ؟

از اخلاق خوبم یا از بدن خوش فرمم !؟

مرد : از هیچکدوم عزیزم ! من از اعتماد به نفست خوشم میاد !!!

 اس ام اس ضد دختر و پسر

مذیت مذکر بودن :

۱٫ دختر نیستید !

۲٫ همیشه خودتون هستید! (۱۰۰ مدل آرایش نمی کنید)

۳٫ فقط شما می تونید رئیس ***** بشید!

۴٫ فقط شما می تونید برید ورزشگاه آزادی و فوتبال ببینید!

۵٫ برای دعوا کردن به بابا یا داداش بزرگتر احتیاج ندارید !

۶٫ توی اتوبوس جای بیشتری نسبت به دخترا دارید !

۷٫ در کمتر از ۱۰ دقیقه می تونید دوش بگیرید!

۸٫ هر جور که حال کنید لباس می پوشید!

۹٫ در کمتر از ۲ دقیقه لباس می پوشید و آماده می شید!

۱۰٫ و مهمتر از همه اینکه شما هیچ وقت نمی ترشید!

ادامه مطلب ...