اس ام اس عاشقانه payamak toop o jadid 92

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

چرادیوونگینسبتبهحسابنمیاد؟

مثلابگنتوچهنسبتیباهاشداری؟منمبگمدیوونشم  . . .

اس ام اس عاشقانه

بهتوکهمیرسممکثمیکنم !

انگاردرزیباییتچیزیراجاگذاشتهام،مثلا …

درصدایت،آرامش

یادرچشمهایت،زندگی

اس ام اس عاشقانه

ﻋﺸــــــﻖ …

ﻧــــﻪﭘــــﻮﻝﻣﯿﺨــــﻮﺍد …

ﻧــــﻪزیبایــــی …

وﻧــــﻪهیــــچچیــــزدیگـــــه ….

ﻓﻘـــــــــــﻂ ” ﺩﻭﺗــــﺎﺁﺩﻡ ” ﻣﯿﺨــــــــﻮﺍﺩ …

ﺗﺎﮐــــــــﯿﺪﻣﯿﮑﻨــــﻢ : ﺁﺩﺩﺩددﺩﺩﻡ …!

اس ام اس عاشقانه

ازروزیکـهتــوپـابـهزمــیـنگــذاشـتــی

گــرمشــدنــشآغــازشــد!

وهـنــوزدانـشـمـنـداندرپــیایـنـن

کــهچــرایـخهــایقــطــبجــنــوبآبمـیـشــوند !

اس ام اس عاشقانه

ایکاشکهمنپیرشومدربغلت

بادستتوزنجیرشومدربغلت

پروازپرازحسرهاییستولی

ایکاشزمینگیرشومدربغلت

اس ام اس عاشقانه

عــــشـــقمیتواند …

فـاحشهـبســازدازفرشتههـا …

اگــرمعـشـــوقاشـتبـاهــیباشــد …

اس ام اس عاشقانه

هرجایاینسرزمینیباش !

فقطهرروزخندههایترابرایمپســــــــــــتکن . . .

اس ام اس عاشقانه

بادبادکهاهرچقدرهمکهاوجبگیرندهنوزبانخاسیرزمیناند !

مناماباتو …

باآغوشگرمت …

باتمامبوسههایت …

رویهمینزمینبهاوجمیرسم

اس ام اس جدایی و خیانت

اگرفکرکردىازتخوشممیاد

وبرامخیلىعزیزىودلواپستم

واگهنبینمتدلمبراتتنگمیشه

براىاولینباردرستفکرکردى !

اس ام اس عاشقانه

چقدرخوشحــــالبودشیطــــانوقتےسیبــراچیدم …

گمانمےکردفریبدادهاستــمرا

نمےدانستــتوپرسیدهبودے :

مرابیشتردوستــدارےیاماندندربهشــــتــرا

اس ام اس عاشقانه

دیـگـرهـیـچمـزهایدلـچـسـبنـخـواهـدبـود . .

مـنتـمـامِحـسِچــِشـایـیامرا . .

رویِلـبـانـت . .

جـاگـذاشـتـهام . .

اس ام اس عاشقانه

عاشقیمیکنم!

لـــــجمیکنم!

بداخلاقمیشوم!

دستخودمنیست …

ساعتوزمانهمندارد!

تــــــــوکهنباشی …

زندگیبهکاممنتلخاست ..

اس ام اس عاشقانه

گفتم:دوسمداری؟

گفت:بچهایبروبزرگشو !

رفتمبزرگشدماماانقدربزرگشدمکهیادمرفتدوسشداشتم…!

اس ام اس عاشقانه

لافمیزدمکهفراموشتخواهمکرد !

کجاییکهببینیاینروزهاتوبهیمنازگرگهاهممرگتراست …

اس ام اس عاشقانه

هوایترابهسمتمنکجکن …

اینروزهابدجورنفستنگیگرفتم،میگویندهواآلودهاست

هرهواییکهتودرآننباشیآلودهاست !

اس ام اس عاشقانه

مـادربـزرگمـیگفـت:

قلبـــتکهبــینظـمزد

ازهمیــشهعاشقتـــری . . .

اشکــتکهبــیاختیــارریخــت

ازهمیــشهدلتنــگتـــری . . .

شبــتکـهبـادردگذشـــت

فکــرتازهمیــشهدرگیـــرتـرسـت

اس ام اس عاشقانه

صحبتاز “دیروزوامروزوفردا”نیست،

صحبتازتوستوتویعنی “همیشه”

اس ام اس عاشقانه

دستهایمرادایرهواردوردلتحلقهمیکنمعزیزکم …

مبادافکرکنی “داستاناسارت”است،

اینحکایترابه “زیادخواستنت”تعبیرکن

اس ام اس عاشقانه

برایمَن

همینازتوگفتن !

“زندگیست”

اس ام اس عاشقانه

چشمانتهمرنگقهوهاست…

تلخاما…

اعتیادآور

اس ام اس عاشقانه

اشتراکِ

منودریا

دلشورههاییست

کهدرونمانموجمیزند

اماهیچکدام

تورانمکگیرنکرد

اس ام اس عاشقانه

خوش باش در آن دم که غمی رو به تو آرد

بگذار که غم نیز، رود شاد ز دستت

اس ام اس عاشقانه

زاهدم برد به مسجد که مرا توبه دهد

توبه کردم که نفهمیده به جایی نروم

اس ام اس عاشقانه

این تراشیدن ابروی تو از تندی خوست

تا نگویند تا بالای دو چشمت ابروست

اس ام اس عاشقانه

 خمیده پشت  از آن دارند پیران جهان دیده

که اندر خاک می جویند ایام جوانی را

اس ام اس عاشقانه

فریاد مردمان همه از دست دشمن ست

فریاد ما از دل نامهربان دوست

اس ام اس عاشقانه

آزادیم از دام هوس نیست ولی کاش

صیاد مرا گاه بدین سو، گذری بود

ارسال نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *